Sunday, December 12, 2010

Draft AD/ART

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MASJID AL FURQON


MUQADDIMAH
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta’ala dan sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya  Allah  subhanahu wa ta'ala telah  mewahyukan  Islam sebagai  agama yang haq, sempurna dan diridloi-Nya serta merupakan rahmat  bagi  seluruh alam. Dan Dia  telah  menciptakan  manusia dalam  bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi  khalifah-Nya  di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya.

Kehidupan  yang sesuai dengan  fithrah manusia  adalah  kehidupan yang cenderung kepada kebenaran yang akan  mengantarkan  manusia pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Yang akan mampu menghadirkan karya-karya  kemanusiaan berupa amal  shalih  dalam rangka  mengabdi  kepada Allah  dan  mengharap   keridlaan-Nya semata.                                                                                                              

Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan  memperhatikan kebahagiaan hidup  di dunia dalam tatanan  masyarakat  adil  dan makmur yang diridlai Allah dan dengan keyakinan bahwa tujuan  itu hanya  dapat  dicapai  dengan pertolongan, taufiq  dan hidayah-Nya,  kemudian diikuti dengan usaha-usaha yang terencana, teratur, terus menerus dan penuh kebijaksanaan, maka dengan nama Allah,  kami  umat Islam yang terhimpun dalam Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid menguraikan Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal  1.
Nama
Organisasi  ini  bernama  Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon.

Pasal  2.
Waktu
Organisasi  ini  dibentuk dan sahkan pada tangal 23 Mei 2010 dengan masa kerja untuk mengemban amanah selama 3 tahun

Pasal  3.
Tempat Kedudukan
Organisasi  ini berkedudukan di Masjid  Masjid Al Furqon yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah 2 kelurahan Sumber Jaya, Tambun Selatan – Bekasi, Jawa Barat.


BAB II
AQIDAH, TUJUAN DAN USAHA

Pasal  4.
Asas
Organisasi ini berasas Islam yang berpedoman kepada Alquran dan As Sunnah.

Pasal  5.
Tujuan
Terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal  shalih   dalam  rangka  mengabdi  kepada  Allah   untuk mencapai keridhlaan-Nya.

Pasal  6.
Usaha
a.    Melakukan  'amar ma'ruf nahi munkar  untuk  mengajak  manusia ke jalan yang benar.
b.    Melakukan aktifitas yang bernafaskan Islam di bidang da'wah, sosial, ekonomi dan pendidikan.
c.    Memaksimalkan sumber daya manusia dalam rangka mengemban amanah umat untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman.BAB III
VISI DAN MISI

Pasal  7.
Visi
Menjadikan Masjid sebagai tempat peribadatan yang nyaman.

Pasal  8.
Misi
a.    Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam.
b.    Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
c.    Membina pengurus dan jamaah menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
d.    Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridlai Allah subhanahu wa ta’ala.


BAB IV
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal  9.
Peranan
Organisasi   ini   berperan   sebagai   sumber   insani  pembangunan umat Islam.

Pasal  10.
Fungsi
Organisasi  ini berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan dan mensejahterakan  Masjid.

Pasal  11.
Tugas
a.    Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syi'ar Islam.
b.    Mengajak jamaah untuk selalu giat melakukan shalat berjamaah.


BAB V
KEPENGURUSAN, SYARAT – SYARAT PENGURUS, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 12.
Keanggotaan
a. Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon adalah jamaah muslim perumahan Tridaya Indah 2 yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus yang terdiri atas :
  1. Ketua.
  2. Sekretaris.
  3. Bendahara.
  4. Seksi Bidang, terdiri atas :
               4.1. Bidang Ubudiyah.
               4.2. Bidang Kajian & Dakwah.
               4.3. Bidang Pembangunan.
               4.4. Bidang Pemeliharaan Sarana & Prasarana.
               4.5. Bidang Pelayanan Sosial & Humas.
               4.6. Bidang Pendidikan & Pengembangan.
               4.7. Bidang Remaja & Olah Raga.
               4.8. Bidang Kegiatan Muslimah.
               4.9. Bidang Penanganan Jenazah.
b. Setiap   anggota  Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun  berbeda dalam hal fungsinya.

Pasal 13
Syarat – Syarat Pengurus

Adapun persyaratan pengurus adalah :
a.    Adalah jamaah aktif masjid Al Furqon.
b.    Penghuni tetap perumahan Tridaya Indah 2.
c.    Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dibidangnga.
d.    Amanah, jujur dan bisa dipercaya.
e.    Dapat bertugas selama masa 3 tahun.

Pasal 14.
Struktur Organisasi
a.    Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon.
b.    Kepemimpinan adalah amanah yang diemban oleh Pengurus dan harus dipertanggungjawabkan   kepada anggota dalam Musyawarah Anggota.
c.    Pengurus  dilantik dan disahkan oleh Dewan Penasehat.

Pasal 15.
Perbendaharaan
Kekayaan  Pengurus Dewan Kemakmurdan Masjid Al Furqon diperoleh dari Infaq dan   sumbangan  dari jamaah yang  halal   dan   tidak mengikat.

BAB V
DEWAN PENASEHAT
Dewan Penasehat adalah suatu dewan yang bertugas untuk memantau kegiatan harian pengurus agar dapat berjalan sesuai dengan koridor dan tujuan organisasi.

Adapun fungsi dan tugas Dewan Penasehat adalah :
a.    Mengesahkan AD/ART.
b.    Melantik pengurus harian DKM Masjid
c.    Memantau kegiatan harian pengurus DKM.
d.    Mengevaluasi kegiatan pengurus harian
e.    Menegur pengurus harian bila kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan program kerja yang dicanangkan.
f.     Bersama-sama pengurus melakukan perubahan dan pengesahan AD/ART bila dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
g.    Bersama-sama dengan musyawarah untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah umat.
h.    Memberikan ide dan saran dalam rangka mengembangkan dan memakmurkan masjid.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 16.
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan  dan  penjelasan  Anggaran  Dasar  organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Anggota.
Pasal 17.
Pembubaran
Pembubaran   dan pergantian kepengurusan dilakukan  oleh Musyawarah Anggota atau Ta'mir jamaah Masjid Al Furqon.

 BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 18.
Aturan Tambahan
Hal-hal  yang belum diatur dalam Anggaran Dasar  Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon dimuat  dalam  peraturan  atau ketentuan  tersendiri  yang tidak  bertentangan  dengan Anggaran Dasar
Pasal 19.
Pengesahan
Anggaran  Dasar ini disahkan dalam  Musyawarah  Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon dengan Dewan Penasehat pada tanggal ...................................di    Masjid Al Furqon, Perumahan Tridaya Indah 2 Kelurahan Sumber Jaya, Tambun Selatan – Bekasi.
                                                                                                            Ditetapkan di   :________________
                                                                                                            Pada Tanggal : ________________
Pengurus,                                                                                            Dewan Penasehat,____________________                                                                    ____________________
Ketua   Harian DKM                                                                            Ketua Dewan Penasehat

1 comment: